Për Qendrën

Vizioni

Vizioni i LGBTI qendrës për përkrahje është  shoqëri  e liruar nga diskriminimi, në të cilën të gjithë njerëzit i shijojnë të drejtat univerzale të njeriut dhe liri pavarësisht orientimit të tyre seksual, indentiteti gjinor apo cfarëdo qoftë karakteristike.
Misioni

Misioni i LGBTI Qendrës për përkrahje është përforcimi  i  LGBTI komunitetit dhe vetëpërfaqësimi, si dhe ndryshimi  i statusit juridik dhe social të LGBTI njerëzve në Republikën e Maqedonisë.
Moto – Të Ndryshëm. Të barabartë. Të Lirë.

 

Vlerat organizative
Vlerat e LGBTI Qendrës për përkrahje bazohen në diverzitet,barazi dhe liri.  Në bazat  e veprimit tonë janë themeluar  univerzaliteti, solidariteti dhe paqja.

1.Përfshirje
Qendra i respekton dhe promovon diverzitetet dhe ka për qëllim përfshimin e të njejtave në proceset dhe aktivitet.

2.Trajtim i barabartë
Të liruar nga paragjykimet, i respektojmë të gjithë në mënyrë të barabartë.

3.Besueshmëria
Ju jeni prioriteti ynë. Ju dëgjojmë, ju kuptojmë dhe gjithçka mbetet mes nesh.

4.Dashuri

Google James Blake for more… <3

5.Puna në tim

Përkrahje për individin është sukses për grupet tona të cilat e përbëjnë timin e Qendrës. Ne jemi familje e madhe,dinamike e LGBTI aktivistëve, përkrahës, ëndërues.

6.Kualitet
Profesionalizmi, përgjegjësia për informim dhe këshillim në kohë si dhe edukimi me ndërhyrje të ekspertëve reflekton përkushtimin të timit tonë.

7.Transparenca

Puna në Qendër është transparente për organizatën, si dhe për mjedisin.

8. Mbrojtja e mjedisit
LGBTI Qendra për përkrahje kujdeset për mbrojtjen e mjedisit jetësor.

 


Kush jemi ne

 • Luftëtarë dhe promotorë të të drejtave të njeriut.
 • Aktivistë
 • Entuziastë
 • Juristë, ekonomistë, inzhinjerë, përkthyes, letrarë, politikanë

 

Fokus grupi

 • Lezbike
 • Gej burra
 • Biseksualë
 • Trans
 • Interseksualë
 • Familjarë dhe përkrahës të tyre

Grupet e qëllimit

 • popullata në përgjithësi
 • Vendimmarrësit
 • Përfaqësues të institucioneve publike shtetërore në nivel lokal dhe qendror.
 • Të rinj
 • Komuniteti ndërkombëtar
 • Organizata qytetare , grupe joformale dhe aktivistë
 • Mediumet

Ku veprojmë

Lokacione fizike

 • Qendra
 • MHK
 • Institucione shtetërore