Tim

Uranija Pirovska
Drejtore ekzekutive e Komitetit të Helsinkit për të drejta të njeriut në Republikën e Maqedonisë

Koço Andonovski
Drejtor i programit të LGBTI Qendrës për përkrahje

 

LGBTI  Qendra për përkrahje :
Ljubomir Faizo, udhëheqës i zyrës
Ivan Mekinovski, këshillues juridik
Villdan Drpljanin, këshillues juridik
Viki Mlladenova, konsultante politike


Shtëpia e Sigurtë :
Elena Petrevska, udhëheqëse
Jasmina Duriq, punonjës social
Ivana Kostova, punonjës social
David Tasevski, psiholog

Igor Dimovski,kujdestar
Ana Knezheviq, kujdestare
Krenar Hoxha, kujdestar
Angella Stojanovska,kujdestare